http://new.abb.com/medium-voltage/ru/reshenia-dlya-avtomatizatsii-raspred-seti/elektromech-i-poluprovodn-rele/electromehanicheskie-rele